Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) - należy przez to rozumieć osobę powołaną przez Zarząd Spółki, w zgodności z treścią art.36a ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U, 2016, poz.922), do nadzorowania przestrzegania zasad ochrony oraz wymagań w zakresie ochrony, wynikających z powszechnie obowiązujcych przepisów o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych jest Społem Zakopane Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 41, która przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz Kodeksem Pracy.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016, poz. 922) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
.


powrót