Oferty pracy

Oferty pracy można składać do działu Sekcja Spraw Pracowniczych pokój nr 7, ulKrupówki 41.

 

Społem Zakopane Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 41 informuje, że w czasie nie prowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Spółki, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Spółka jako Administrator danych nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2016, poz. 922)  „Administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: ….. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, …”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Społem Zakopane Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 41  


                                                        ……………………..…………………….………………
                                                         (data i podpis osoby składającej dokumenty)         
                                       

Administratorem danych jest Społem Zakopane Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem, ul. Krupówki 41, która przetwarza dane zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz Kodeksem Pracy.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016, poz. 922) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
.


powrót